การประชุมคณะธรรมกิจ คจ.ภาคที่ 2 เชียงราย สมัยสามัญประจำปี 2015


เรียน - ศาสนาจารย์ และ ศิษยาภิบาล - ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักร / ประธานคณะกรรมการบริหารหมวดคริสเตียน - ประธานเขตอภิบาลที่ 1 – 10 / ประธานแผนกต่างๆ - ที่ปรึกษาภาค และภราดรผู้ร่วมงานคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงรายเรียนขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย สมัยสามัญประจำปี 2015 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2016 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ( ศุภนิมิตฯ (เดิม) ติดกับคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ) และมีกำหนดค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมฯ ท่านละ 250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)” จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงรายตามวันเวลาและสถานที่ ที่กล้าวข้างต้นและกรุณาส่งแบบฟอร์มสรุปรายงานพันธกิจภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2015 อนึ่งคริสตจักรและหมวดคริสเตียนที่ทำด้านเกษตรอินทรีย์ / งานฝีมือ / ผลิตผลจากการรวมกลุ่มเป็น OTOP ให้คริสตจักรท่านนำมาแสดง และจำหน่ายในวันประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคฯ กรุณาแจ้งก่อนว่า ท่านจะนำสินค้าอะไรมาแสดงหรือจำหน่าย ได้ที่ คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย 627 ถ.วิเศษเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053 - 712635 หรือ โทรสาร 053 -740534 หรือ facebook " คริสตจักรภาคสอง " หรือ อีเมล์ pak02_cct@hotmail.com หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเช่นเคย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพันธกิจที่ท่านรับใช้ตลอดไป --- - หนังสือเชิญประชุม >>> https://goo.gl/6Wj3a0 - แบบตอบรับการประชุมฯ สำหรับ ศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล คณะ กดภ.2 และที่ปรึกษา >>> https://goo.gl/ALrdGC - แบบตอบรับ สำหรับคริสตจักรและแบบฟอร์มรายงาน >>> https://goo.gl/0Wc61f - แบบตอบรับสำหรับหมวดคริสเตียนและแบบฟอร์มรายงาน >>> https://goo.gl/o8XDzX - แบบฟอร์มรายงาน สำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน คจ.ภาคที่ 2 >>> https://goo.gl/x3Fjmn *** ทุกอย่างส่งก่อนวันที่ 6 ธันวาคม 2015


วันถวายขอบพระคุณพระเจ้า คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย

วันถวายขอบพระคุณพระเจ้า คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย
"บทเพลงแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" (สดุดี 133:1-3)
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2016 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
(ศูนย์ศุภนิมิตฯ [เดิม] ติดกับคริสตจักรภาคที่ 2)
หนังสือเชิญร่วมงาน >>> https://goo.gl/UX1LRv
กำหนดผู้มีส่วนรับผิดชอบ >>> https://goo.gl/zV0pYg


กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike for Bachtell"

ขอเรียนเชิญผู้รับใช้ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike for Bachtell"
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2015 ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.

ณ สนามหน้าอาคาร Bachtell โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม