วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย จะมุ่งมั่นทำพันธกิจรับใช้อย่างเป็นเอกภาพ
โดยส่งเสริม – สนับสนุน – ประสานงานกับคริสตจักรท้องถิ่น – ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อศรัทธา
สามารถขับเคลื่อนพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”พันธกิจ (Missions)
พันธกิจหลักคือ พันธกิจตามแผนแม่บทคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย แบ่งเป็น 4 ด้าน
(1) ด้านการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณและการขยายคริสตจักร
(2) ด้านการพัฒนาคริสตจักรและสวัสดิการ
(3) ด้านพันธกิจชีวิตคริสตจักรและชุมชน
(4) ด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินพันธกิจคริสตจักรภาคที่ 2 ประจำปี 2014


ครบรอบ 80 ปีแห่งพระคุณ
เพลง 80 ปีแห่งพระคุณ