ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ศจ.เจษฎา  ยะรินทร์
ประธานคณะธรรมกิจ คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงรายผป.ทรงศักดิ์  วงศ์เขียว
รองประธาน


ศจ.กิตติคุณ  ทูตสันติ
เลขานุการ


 ผป.พิสิทธิ์  อินต๊ะ
เหรัญญิกศจ.เกษม  อภิวงค์
ผู้ประสานงาน


อจ.ภัสพล  จำรัส
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน


คุณ จิราพร  ไชยวรรณ์
ฝ่ายธุรการ


 ศจ.ดอง โฮ โจ
ภราดรผู้ร่วมงานคุณ นิพนธ์  ก๋าใจ
นักการภารโรง