เรียน คริสตจักรที่เข้าร่วมโครงการขยายแผ่นดินของพระเจ้า1).ขอท่านจัดสรุปรายงานโดยส่งมายังคริสตจักรภาคที่ 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2016

2).หากทางคริสตจักรต้องการเข้าร่วมโครงการขยายแผ่นดินของพระเจ้าปีงบประมาณ 2017 อาจเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ก็ขอให้ท่านได้จัดทำโครงการแล้วเสนอมายังภาค เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนงานปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน

**แบบฟอร์มสรุปรายงานและเสนอโครงการขยายแผ่นดินของพระเจ้า ปี 2017
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> https://goo.gl/ppwcnS