เรียน ประธานเขตอภิบาลที่ 1-10 / ประธานฝ่าย / กลุ่ม / คณะ


ทางคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้จัดทำโครงการ โดยดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภาคริสตจักรฯ เพื่อเตรียมบรรจุไว้ในแผนปีงบประมาณ 2017

โดยขอให้ท่านนำส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2016

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน

**แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 2017
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> https://goo.gl/Pd600c