เรียน ประธานเขตอภิบาลที่ 1-10 / ประธานฝ่าย / กลุ่ม / คณะ


ทางคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้จัดทำโครงการ โดยดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภาคริสตจักรฯ เพื่อเตรียมบรรจุไว้ในแผนปีงบประมาณ 2017

โดยขอให้ท่านนำส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2016

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน

**แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 2017
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> https://goo.gl/Pd600c

เรียน คริสตจักรที่เข้าร่วมโครงการขยายแผ่นดินของพระเจ้า1).ขอท่านจัดสรุปรายงานโดยส่งมายังคริสตจักรภาคที่ 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2016

2).หากทางคริสตจักรต้องการเข้าร่วมโครงการขยายแผ่นดินของพระเจ้าปีงบประมาณ 2017 อาจเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ก็ขอให้ท่านได้จัดทำโครงการแล้วเสนอมายังภาค เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนงานปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน

**แบบฟอร์มสรุปรายงานและเสนอโครงการขยายแผ่นดินของพระเจ้า ปี 2017
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> https://goo.gl/ppwcnS

ขอรับและกรอกใบสมัครสมาชิกสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ (กรณีผู้ป่วยใน) ประจำปี 2016


เรื่อง  ขอรับและกรอกใบสมัครสมาชิกสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ (กรณีผู้ป่วยใน) ประจำปี 2016

เรียน  ศาสนาจารย์ / ศิษยาภิบาล /รักษาการศิษยาภิบาล/ผู้ช่วยศิษยาภิบาล  สังกัดคริสตจักรภาคที่   2  เชียงราย

ตามหนังสือที่อ้างถึง   สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดส่งแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสวัสดิการรักษาพยาบาล ฉบับปี ค.ศ.2008 (กรณีผู้ป่วยใน)  ประจำปี  2016   วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของทะเบียนสมาชิกในปี 2016      
คริสตจักรภาคที่  2   เชียงรายขอความร่วมมือ ศาสนาจารย์  ศิษยาภิบาล   รักษาการศิษยาภิบาล  และผู้ช่วยศิษยาภิบาล   สังกัดคริสตจักรภาคที่  2  เชียงราย  ดังนี้

1)  ขอรับและกรอกใบสมัครสมาชิกสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ  (กรณีผู้ป่วยใน)  ประจำปี 2016  ให้ถูกต้องและชัดเจน

2) ติดรูปถ่ายแต่งตัวสุภาพ 1 – 2 นิ้วสี  จำนวน  1 ใบ

3) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

4) ลงชื่อผู้สมัครสมาชิกฯ

และขอความกรุณาท่านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมายัง
คริสตจักรภาคที่   2  เชียงราย                                 
627  ถ.วิเศษเวียง   ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย   57000

*** ภายในวันที่ 10  กรกฎาคม  2016

แบบฟอร์มใบสมัคร

หนังสือจากภาคและสภาคริสตจักรฯ


ทุนการศึกษาบุตรศิษยาภิบาล ปี 2016


เรียน   ศิษยาภิบาล – รักษาการศิษยาภิบาล – ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักรและหมวดคริสเตียน สังกัดคริสตจักรภาคที่  2 เชียงราย

ตามที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวศิษยาภิบาล  เพื่อเสริมสร้างบุตรของศิษยาภิบาลให้เป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรในอนาคตและส่งเสริมความเป็นเอกภาพ

คริสตจักรภาคที่ 2  เชียงรายจึงขอความร่วมมือศิษยาภิบาล-รักษาการศิษยาภิบาล-ผู้ช่วยศิษยาภิบาล  คริสตจักร / หมวดคริสเตียน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ดังนี้

1) กรุณาอ่านคุณสมบัติผู้ขอรับทุนบุตรศิษยาภิบาลก่อนกรอกใบสมัครฯ  (ตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือฉบับนี้)

2) ขอรับและกรอกใบสมัครรับทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาลให้ชัดเจนและถูกต้อง

3) แนบเอกสารให้เรียบร้อยตามที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ และติดรูปถ่ายชุดนักเรียนสถาบันที่ศึกษาอยู่เป็นปัจจุบัน สี  1  นิ้ว   1  ใบ

4) ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักร/หมวดคริสเตียนรับรองลงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมประทับตราคริสตจักรหรือหมวดคริสเตียน

ดังนั้นขอให้ท่านได้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งมายังคริสตจักรภาคที่  2  เชียงราย

* ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2016 *ยื่นคำขอและกรอกข้อมูลขอรับเงินสนับสนุนสถานภาพศิษยาภิบาลประจำปีงบประมาณ 2016
เรื่อง ยื่นคำขอและกรอกข้อมูลขอรับเงินสนับสนุนสถานภาพศิษยาภิบาลประจำปีงบประมาณ 2016


เรียน ศิษยาภิบาล – รักษาการศิษยาภิบาล – ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักร / หมวดคริสเตียนสังกัดคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย

คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงรายขอศิษยาภิบาล รักษาการศิษยาภิบาล ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักร / หมวดคริสเตียน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ยื่นคำขอและกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนโครงการสถานภาพศิษยาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2016เพื่อเป็นข้อมูลขอรับการสนับสนุนสถานภาพศิษยาภิบาล คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ขอความร่วมมือท่านดำเนินการขั้นตอนดังนี้

1) กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนฯ ให้ชัดเจนและถูกต้องและลงชื่อผู้ขอรับเงินฯ ( ศิษยาภิบาลคริสตจักร / หมวดคริสเตียน ) และลงชื่อประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรหรือหมวดคริสเตียน พร้อมประทับตราคริสตจักร / หมวดคริสเตียน

2) แนบสำเนาบัตรศิษยาภิบาล และลงชื่อ ( เจ้าของบัตรฯ ) จำนวน 1 ฉบับ และตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ หากหมดอายุกรุณาดำเนินการต่ออายุบัตรฯ โดยด่วน

3) ติดรูปถ่ายแต่งตัวสุภาพ หรือชุดครูศาสนาหรือศาสนาจารย์สี 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ( รูปปัจจุบัน )

4) ตรวจสอบวาระการทำงานของท่านหากหมดวาระการทำงานขอท่านดำเนินการต่อวาระการทำงานโดยด่วนและการส่งสิบลด ( ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2015 - เมษายน 2016 )

อนึ่งขอท่านตรวจความเรียบร้อยและความถูกต้องของแบบฟอร์มฯ ก่อนจะยื่นแบบคำขอเงินสนับสนุนสถานภาพศิษยาภิบาลมายัง
คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย 627 ถ.วิเศษเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

หรือยื่นด้วยตนเอง
ภายใน 20 มิถุนายน 2016

ติดต่อสอบถามโทร.053 – 712635

หมายเหตุ:
* ศิษยาภิบาล – รักษาการศิษยาภิบาล – ผู้ช่วยศิษยาภิบาล กรุณาส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์*
*ไม่ขอรับแบบฟอร์มขอรับเงินสถานภาพทางอีเมล์หรือ Facebook หรือ line*

ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งรายละเอียดการยื่นคำขอ
: https://drive.google.com/open?id=0B0OHDOb0VXY8WmQ4bXc4Z1JyeHc

แบบฟอร์มยื่นคำขอ
: https://drive.google.com/open?id=0B0OHDOb0VXY8MU5CYldCWUs1eHM