ทุนการศึกษาบุตรศิษยาภิบาล ปี 2016


เรียน   ศิษยาภิบาล – รักษาการศิษยาภิบาล – ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักรและหมวดคริสเตียน สังกัดคริสตจักรภาคที่  2 เชียงราย

ตามที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวศิษยาภิบาล  เพื่อเสริมสร้างบุตรของศิษยาภิบาลให้เป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรในอนาคตและส่งเสริมความเป็นเอกภาพ

คริสตจักรภาคที่ 2  เชียงรายจึงขอความร่วมมือศิษยาภิบาล-รักษาการศิษยาภิบาล-ผู้ช่วยศิษยาภิบาล  คริสตจักร / หมวดคริสเตียน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ดังนี้

1) กรุณาอ่านคุณสมบัติผู้ขอรับทุนบุตรศิษยาภิบาลก่อนกรอกใบสมัครฯ  (ตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือฉบับนี้)

2) ขอรับและกรอกใบสมัครรับทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาลให้ชัดเจนและถูกต้อง

3) แนบเอกสารให้เรียบร้อยตามที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ และติดรูปถ่ายชุดนักเรียนสถาบันที่ศึกษาอยู่เป็นปัจจุบัน สี  1  นิ้ว   1  ใบ

4) ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักร/หมวดคริสเตียนรับรองลงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมประทับตราคริสตจักรหรือหมวดคริสเตียน

ดังนั้นขอให้ท่านได้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งมายังคริสตจักรภาคที่  2  เชียงราย

* ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2016 *