เรียน ประธานเขตอภิบาลที่ 1-10 / ประธานฝ่าย / กลุ่ม / คณะ


ทางคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้จัดทำโครงการ โดยดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภาคริสตจักรฯ เพื่อเตรียมบรรจุไว้ในแผนปีงบประมาณ 2017

โดยขอให้ท่านนำส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2016

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน

**แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 2017
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> https://goo.gl/Pd600c

เรียน คริสตจักรที่เข้าร่วมโครงการขยายแผ่นดินของพระเจ้า1).ขอท่านจัดสรุปรายงานโดยส่งมายังคริสตจักรภาคที่ 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2016

2).หากทางคริสตจักรต้องการเข้าร่วมโครงการขยายแผ่นดินของพระเจ้าปีงบประมาณ 2017 อาจเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ก็ขอให้ท่านได้จัดทำโครงการแล้วเสนอมายังภาค เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนงานปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน

**แบบฟอร์มสรุปรายงานและเสนอโครงการขยายแผ่นดินของพระเจ้า ปี 2017
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> https://goo.gl/ppwcnS