ทุนการศึกษาบุตรศิษยาภิบาล ปี 2016


เรียน   ศิษยาภิบาล – รักษาการศิษยาภิบาล – ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักรและหมวดคริสเตียน สังกัดคริสตจักรภาคที่  2 เชียงราย

ตามที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวศิษยาภิบาล  เพื่อเสริมสร้างบุตรของศิษยาภิบาลให้เป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรในอนาคตและส่งเสริมความเป็นเอกภาพ

คริสตจักรภาคที่ 2  เชียงรายจึงขอความร่วมมือศิษยาภิบาล-รักษาการศิษยาภิบาล-ผู้ช่วยศิษยาภิบาล  คริสตจักร / หมวดคริสเตียน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ดังนี้

1) กรุณาอ่านคุณสมบัติผู้ขอรับทุนบุตรศิษยาภิบาลก่อนกรอกใบสมัครฯ  (ตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือฉบับนี้)

2) ขอรับและกรอกใบสมัครรับทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาลให้ชัดเจนและถูกต้อง

3) แนบเอกสารให้เรียบร้อยตามที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ และติดรูปถ่ายชุดนักเรียนสถาบันที่ศึกษาอยู่เป็นปัจจุบัน สี  1  นิ้ว   1  ใบ

4) ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักร/หมวดคริสเตียนรับรองลงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมประทับตราคริสตจักรหรือหมวดคริสเตียน

ดังนั้นขอให้ท่านได้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งมายังคริสตจักรภาคที่  2  เชียงราย

* ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2016 *ยื่นคำขอและกรอกข้อมูลขอรับเงินสนับสนุนสถานภาพศิษยาภิบาลประจำปีงบประมาณ 2016
เรื่อง ยื่นคำขอและกรอกข้อมูลขอรับเงินสนับสนุนสถานภาพศิษยาภิบาลประจำปีงบประมาณ 2016


เรียน ศิษยาภิบาล – รักษาการศิษยาภิบาล – ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักร / หมวดคริสเตียนสังกัดคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย

คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงรายขอศิษยาภิบาล รักษาการศิษยาภิบาล ผู้ช่วยศิษยาภิบาล คริสตจักร / หมวดคริสเตียน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ยื่นคำขอและกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนโครงการสถานภาพศิษยาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2016เพื่อเป็นข้อมูลขอรับการสนับสนุนสถานภาพศิษยาภิบาล คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย ขอความร่วมมือท่านดำเนินการขั้นตอนดังนี้

1) กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนฯ ให้ชัดเจนและถูกต้องและลงชื่อผู้ขอรับเงินฯ ( ศิษยาภิบาลคริสตจักร / หมวดคริสเตียน ) และลงชื่อประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรหรือหมวดคริสเตียน พร้อมประทับตราคริสตจักร / หมวดคริสเตียน

2) แนบสำเนาบัตรศิษยาภิบาล และลงชื่อ ( เจ้าของบัตรฯ ) จำนวน 1 ฉบับ และตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ หากหมดอายุกรุณาดำเนินการต่ออายุบัตรฯ โดยด่วน

3) ติดรูปถ่ายแต่งตัวสุภาพ หรือชุดครูศาสนาหรือศาสนาจารย์สี 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ( รูปปัจจุบัน )

4) ตรวจสอบวาระการทำงานของท่านหากหมดวาระการทำงานขอท่านดำเนินการต่อวาระการทำงานโดยด่วนและการส่งสิบลด ( ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2015 - เมษายน 2016 )

อนึ่งขอท่านตรวจความเรียบร้อยและความถูกต้องของแบบฟอร์มฯ ก่อนจะยื่นแบบคำขอเงินสนับสนุนสถานภาพศิษยาภิบาลมายัง
คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย 627 ถ.วิเศษเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

หรือยื่นด้วยตนเอง
ภายใน 20 มิถุนายน 2016

ติดต่อสอบถามโทร.053 – 712635

หมายเหตุ:
* ศิษยาภิบาล – รักษาการศิษยาภิบาล – ผู้ช่วยศิษยาภิบาล กรุณาส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์*
*ไม่ขอรับแบบฟอร์มขอรับเงินสถานภาพทางอีเมล์หรือ Facebook หรือ line*

ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งรายละเอียดการยื่นคำขอ
: https://drive.google.com/open?id=0B0OHDOb0VXY8WmQ4bXc4Z1JyeHc

แบบฟอร์มยื่นคำขอ
: https://drive.google.com/open?id=0B0OHDOb0VXY8MU5CYldCWUs1eHM