ขอรับและกรอกใบสมัครสมาชิกสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ (กรณีผู้ป่วยใน) ประจำปี 2016


เรื่อง  ขอรับและกรอกใบสมัครสมาชิกสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ (กรณีผู้ป่วยใน) ประจำปี 2016

เรียน  ศาสนาจารย์ / ศิษยาภิบาล /รักษาการศิษยาภิบาล/ผู้ช่วยศิษยาภิบาล  สังกัดคริสตจักรภาคที่   2  เชียงราย

ตามหนังสือที่อ้างถึง   สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดส่งแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสวัสดิการรักษาพยาบาล ฉบับปี ค.ศ.2008 (กรณีผู้ป่วยใน)  ประจำปี  2016   วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของทะเบียนสมาชิกในปี 2016      
คริสตจักรภาคที่  2   เชียงรายขอความร่วมมือ ศาสนาจารย์  ศิษยาภิบาล   รักษาการศิษยาภิบาล  และผู้ช่วยศิษยาภิบาล   สังกัดคริสตจักรภาคที่  2  เชียงราย  ดังนี้

1)  ขอรับและกรอกใบสมัครสมาชิกสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ  (กรณีผู้ป่วยใน)  ประจำปี 2016  ให้ถูกต้องและชัดเจน

2) ติดรูปถ่ายแต่งตัวสุภาพ 1 – 2 นิ้วสี  จำนวน  1 ใบ

3) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

4) ลงชื่อผู้สมัครสมาชิกฯ

และขอความกรุณาท่านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมายัง
คริสตจักรภาคที่   2  เชียงราย                                 
627  ถ.วิเศษเวียง   ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย   57000

*** ภายในวันที่ 10  กรกฎาคม  2016

แบบฟอร์มใบสมัคร

หนังสือจากภาคและสภาคริสตจักรฯ